Resimli ve pratik yemek tarifleri
Resimli ve pratik yemek tarifleri | Sitemize Hoşgeldiniz

İctihadın hükmü nedir?

Ana Sayfa » Sıkça sorulan sorular » İctihadın hükmü nedir?

İctihadın hükmü ile, hem müctehidin ictihad etmesinin dinî yükümlülük açısından durumu hem de yapılan ictihadın günah-sevap, isabet-hata, bağlayıcılık-nakz açılarından dinî ve hukukî değeri kastedilir. İctihad, bir olayın şer'î hükmünü bilme çabası olduğu için dinî mükellefiyet açısından farz-ı kifâye olarak görülür.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: islamansiklopedisi.org.tr

İçtihat caiz mi?

Mecelle'nin 14. maddesinde "mevrid-i nass'da ictihada mesağ yoktur, yani ayet-hadis olan yerde ictihad yoluna gitmek caiz değildir" denilmiştir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: sorularlaislamiyet.com

İctihad ne demek dinimiz islam?

İctihad, gücü, kuvveti yettiği kadar, zahmet çekerek, uğraşarak çalışmak demektir. İctihadtan maksat, âyet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden, manaları açıkça anlaşılmayanları, açıkça bildiren diğer hükümlere kıyas ederek, benzeterek, bunlardan yeni hükümler çıkarmaya uğraşmak, çalışmak demektir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: dinimizislam.com

İçtihat ne demek Diyanet?

İctihâd, (Arapça: اِجْتِهاد)İslam hukukçusunun sosyal hayatta şeriatın birincil kaynaklarında yer almayan sorunları çözmek amacıyla fıkıh usûlü prensiplerini kullanarak hükme varmak için zihinsel çaba harcamasına verilen Arapça terim.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: tr.wikipedia.org

Dinde içtihat ne anlama gelir?

İÇTİHAD NEDİR? İçtihad'ın lügat manası, “meşakkate tahammül”dür. İstilah olarak ise, hakkında hüküm (nas) bulunmayan fer'i bir meselenin halli ve ona cevap bulmak için, İslam Hukukunu iki kaynağından, yani kitap ve sünnetten, delile dayanarak hüküm istinbat etmektir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: dergipark.org.tr

(F040) İctihad Kapısı Kapalı mıdır? - İhsan Şenocak

İlgili 16 soru bulundu

Soru cevap kısmı

İçtihat hakkı nedir?

İçtihat, hukukun yardımcı kaynaklarından biridir. Hukukun uygulanmasındaki yardımcı kaynaklar, hakkında yazılı veya yazılı olmayan bir hukuk kuralı (örf ve âdet kuralı) bulunmayan konulara ilişkin uyuşmazlıklarda, başka bir deyişle, hukuk boşluğu söz konusu olduğunda hâkimin başvurabileceği kaynaklardır.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: ansiklopedi.tubitak.gov.tr

Içtihadın şartları nelerdir?

İCTİHAD`IN ŞARTLARI NELERDİR?
  • Arapça dilini ve üslubunu bilmek. ...
  • Kur`an-ı Kerim`in amm ve hassını, mutlak ve mukayyedini, nasıh ve mensuhunu bilmek.
  • Peygamberin sünnet`ini-kavli, fi`li ve takriri olmak üzere bilmek.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: sorularlaislamiyet.com

Herkes içtihat yapabilir mi?

Herkes içtihad edemez. İçtihad eden zatların belli bazı şartları haiz olmaları gerekmektedir. 2. İçtihad eden zatların Kur'an, Hadis ve Kıyas gibi fıkhî ölçülere muhalefet etmemeleri gerekir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: sorularlarisale.com

Hangi durumlarda içtihat yapılmaz?

Yani birisi ortaya çıkıp ben müçtehidim ve her konuda içtihat ederim diyemez. İçtihat; haklarında kesin delil, nas bulunan konularda yapılmaz. Bunun dışındaki konularda yapılır. İçtihat için belli bir zaman veya mekân şartı da aranmaz.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: milligazete.com.tr

İçtihat kapısının kapanması ne demek?

İslam dünyası 12. yüzyılda ekonomik çöküntü ve siyasi anarşiye sürüklenince, bir de din tartışmaları olmasın diye "içtihat kapısı kapandı" (yasaklandı!) denildi; ağır bir tutuculuk oluştu. Böylece, o çağlardaki ataerkil toplum yapısının ürünü olan yorum ve âdetler zamanla din kuralı zannedildi.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: milliyet.com.tr

Içtihadın önemi nedir?

İctihadın en önemli fonksiyonu, hukuk dinamizmini sağlamasıdır. İslam hukukçuları ilk dönemlerde ictihad yöntemini başarılı bir şekilde uygulamışlardır. Fakat belli bir zamandan sonra ictihad kapısının kapandığı şeklinde bir anlayış ortaya çıkmıştır. Bu da ictihadı olumsuz yönde etkilemiştir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: dergipark.org.tr

Içtihada niçin ihtiyaç vardır?

İçtihatın terim olarak birçok tanımı yapılmıştır. Bu tanımların ortak noktası ise fakihin herhangi bir şer'î hüküm hakkında zannî bilgiye ulaşabilmesi için bütün gücünü harcamasını teşkil eder şeklindedir. Bu tanımda yer alan şer'î hüküm maddi ve manevi konularda yapılan akıl yürütmelerini amaçlar.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: hurriyet.com.tr

İçtihat makamı nedir?

Terim anlamı ise; kesin ve açık delillerle sabit olmayan öznel yargıları, şer'î delillere uygun olarak ortaya çıkarma konusunda bütün güç ve takatini sarf ederek çalışmaktır. Yani, Kur'an, hadis ve icma ile sabit olan şer'î delillerden hüküm çıkarmaktır.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: sorularlaislamiyet.com

İçtihat kapısı açık mıdır?

Akıl ve çevreye veya doğu ve batıdan ithal edilen düşünce ve görüşlere istinaden, hiçbir kimse İslâmi konularda ictihad edemez. İctihadın kapısı her zaman açıktır. İctihad kapısı, birinci asırda açık olduğu gibi her asırda da açıktır.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: sorularlaislamiyet.com

Içtihatlara uyulması zorunlu mudur?

Sonuç olarak denilebilir ki, Yargıtay, Askeri Yargıtay, Danıştay; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Sayıştay tarafından alınan içtihatları birleştirme kararları içtihatlarda herhangi bir değişiklik olana kadar uyulması zorunlu bir hukuk kaynağı niteliğindedir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: acikders.ankara.edu.tr

İçtihat kanunu nedir?

İçtihat, yasa tarafından hüküm belirtilmemiş bir konuda, daha önceki bir mahkeme kararının esas alınmasıdır.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: tr.wikipedia.org

İçtihat kararını kim verir?

İçtihadı Birleştirme Kararları Yargıtay tarafından verilmiş olan kararlarıdır. Anayasa Mahkemesi kararlarını Genel Kurul'da verir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: tr.wikipedia.org

İçtihat yapan kişiye ne denir?

İctihad yapan alime müctehid, ictihada konu olan şer'î hükme de müctehidün fîh denir. İslam hukukunun bütün konularında ictihad yapabilecek olan fıkıh bilginine müctehid-i mutlak, yalnızca bazı konularda ictihad yapabilecek olanına müctehid-i mukayyed denir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: fetva.net

İçtihadı birleştirme kararını kimler isteyebilir?

“1. İçtihatların birleştirilmesi veya birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi, Danıştay Başkanı, konu ile ilgili daireler, idari ve vergi dava daireleri kurulları veya Başsavcı tarafından istenebilir. Aykırı kararlarla ilgili kişiler, içtihatların birleştirilmesi için Danıştay Başkanlığına başvurabilirler.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: tuncahukuk.com

Özel içtihat ne demek?

İçtihat "Yasada veya örf ve âdet hukukunda uygulanacak kuralın açıkça ve tereddütsüz olarak bulunmadığı konularda, yargıcın veya hukukçunun düşüncelerinden doğan sonuç." ve "Görüş, özel görüş, anlayış, kavrayış" anlamlarına gelmektedir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: haberler.com

İslam'ın ana kaynağı içtihat mıdır?

Hadis, Sünnet, İcma, Kıyas ve İçtihat da İslam dininin temel kaynakları içerisindedir.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: hurriyet.com.tr

Kıyas caiz mi?

O meselenin illetinin insanın çabasıyla tespiti gibi bir şey caiz değildir, insanın böyle bir yetkisi yoktur İbn Hazm'a göre. Dolayısıyla kıyas da ta'lil de batıldır. İnsan böyle bir nassın illetini ortaya koyamaz.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: ide.org.tr

İctihadın diğer adı nedir?

İlmi çaba sarf ederek hükmü çıkaran ehliyetli âlime müçtehit, bir müçtehitin görüşlerini benimseyip uygulamaya “taklid” denir. İçtihat (ictihad) terimiyle anlam yakınlığı olan ve bu sebeple içtihat anlamında kullanılan “re'y”, “istinbât” ve “istidlâl” gibi başka bazı terimler de vardır.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: ansiklopedi.tubitak.gov.tr

Içtihadı birleştirme kararı nasıl alınır?

“İçtihadların birleştirilmesini Birinci Başkan, doğrudan doğruya veya Yargıtay dairelerinin veya genel kurulların verdikleri karar sonucunda veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının bizzat yazı ile başvurması halinde, ilgili kuruldan ister. Bu istemlerin gerekçeli olması zorunludur.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: alanurayhan.av.tr

İçtihat ile içtihat nakz olunmaz ne demek?

Bir müçtehidin ulaştığı sonuç ile aynı düzeydeki bir başka müçtehidin ulaştığı sonucun birinin diğerine bir üstünlüğünden bahsedilemeyeceği için “içtihat içtihadı nakz etmez” ifadesi genel geçer bir ilke olarak yaygınlık kazanmıştır.

Kaynak kaldırma talebi   |   Cevabın tamamını burada okuyun: dergipark.org.tr

DuyuruReklam alanı

© 2009-2024 Usta Yemek Tarifleri

MENÜYÜ KAPAT
MENÜYÜ KAPAT